SWOT: modell innenfor Avinor-systemet

 • STYRKER
  • Om den riktig modellen er valgt og riktig funksjoner på flyplassen er lagt ut på anbud, kan dette være en god løsning for HAU da denne modellen balanserer hensyn til lokale forhold og statlig kontrollbehov og kan bidra til å øke omsetning.
 • SVAKHETER
  •  Kompliserte implikasjoner for statsstøtte; Fra et EU-juridisk perspektiv krever denne modellen detaljerte og spesifikke analyser når det gjelder:

  -hvilke funksjoner som blir outsourcet?

   hva er de spesifikke kommersielle ordningene for hver funksjon?

   hva er ordningenes varighet?

  •  Begrensa økonomiske fordeler; denne strukturen er ingen stor forandring fra Avinor-modellen og det er derfor ikke mulig å se hvordan den kan være økonomisk fordelaktig for Avinor. Dersom kjernefunksjonene innen ruteutvikling og kommersiell virksomhet settes ut på anbud, kan denne modellen bli en god forretningsmulighet for en tredjepart. Dette alternative er ikke ulikt en tjenestekonsesjonsmodell.
  • Begrensa lokale fordeler; det er vanskelig å se hvordan denne modellen kan være verdiskapende for regionen siden den trolig vil bidra til å opprettholde status quo.
  • Svakere forhandlingskort overfor flyselskapene; Avinors monopol på lufthavnpriser betyr at vi mister et viktig insentiv overfor flyselskapene i forhandlinger.
  • Eierskap merkevare; Det er usikkert hvordan branding og internasjonal markedsføringen av HAU ville fungert under denne modellen. Hvem er ansvarlige for markedsføringen, og hvilken frihet vil tredjeparten ha i dette arbeidet?
 • MULIGHETER
  • Enkelte kostbare nøkkelfunksjoner, f.eks juridiske, regulerende og operasjonelle – vil fremdeles bli håndtert av Avinor sentralt, noe som er gunstig for HAU.
 • TRUSLER
  • Konkurranse; HAU kan potensielt bli behandlet som en konkurrent til andre Avinor-flyplasser, spesifikt Stavanger og Bergen.
  • Tidsramme for deregulering av kontrolltårntjenester i Norge, siden dette er en av nøkkelfunksjonene som kan settes ut på anbud dersom lovverket tillater det. Les mer om denne prosessen her