Metodikken

Hovedmålet med arbeidet i denne prosessen har vært å sikre fremtiden og videreutvikling av Haugesund Lufthavn, Karmøy. Metodikken i denne vurderingen har derfor tatt utgangspunkt i hva som er best for flyplassen og regionen, og ikke nødvendigvis andre aktører. Det er viktig å presisere at vurderingsmetoden vi har benyttet ikke kan beskrives som vitenskapelig; Vurderingen her er en objektiv analyse satt sammen av eksperter fra bransjen, forankret gjennom politiske og faglige fora i regionen og presentert i en enkel og forståelig struktur som vi håper kan være et hjelpemiddel under videre beslutningsprosesser.

Vurderingen for hver modell består av 2 deler;

 

1.Nøkkelfunksjoner på en regional flyplass:

Første delen har fokus på selve funksjonene en regional flyplass har. Vi har engasjert ekstern ekspertkompetanse* fra luftfartsbransjen for å konstruere og utføre vurderingen av disse kjernefunksjonene på en flyplass. De har identifisert 6 nøkkelfunksjoner som utføres på en flyplass som kan grupperes under 3 hovedområder:

  • Kommersielt
  • PR og reguleringsarbeid
  • Teknisk og operasjonell

Tabellen nedenfor gir en kort beskrivelse av hver funksjon.

Kommersielt

Ruteutvikling

Å sikre god tilknytning til internasjonale turist- og forretningsmarkeder er helt avgjørende for regionale flyplasser, og regionale flyplasser er igjen helt avgjørende for utviklingen av de samme næringene i regionene de betjener. Men flyselskaper er flyktige. Det er ingen garantier for at et flyselskap vil fortsette å fly til en flyplass selv om ruten er lønnsom med godt belegg. Ruteutvikling er en kontinuerlig prosess. Det handler om å prøve å bevare det du allerede har, samtidig som du må utvikle nye forretningsmuligheter for å tiltrekke deg nye aktører og destinasjoner. I tillegg har mange flyselskaper risikovegring, og små flyplasser kan ses på som destinasjoner med høy risiko. Det blir derfor stadig vanskeligere å lokke flyselskapene til mindre flyplasser, særlig når det finnes større flyplasser i nærheten.

Bakkebaserte inntekter

Flyplassdrift handler ikke bare om teknisk og juridisk kunnskap eller ruteutvikling og å tiltrekke seg nye flyselskaper. Det handler vel så mye om å gjøre forretning ut av alle passasjerene som er innom flyplassen på vei til eller fra sine destinasjoner gjennom bakkebaserte inntekter. I 1990 hadde ca. 1/3 av verdens flyplasser vesentlige bakkebaserte inntekter. I dag har den andelen vokst til 2/3. Hovedårsaken til dette er at det nå er vanskeligere for flyselskaper å tjene penger, og at de dermed er mindre villige til å betale dyre flyplassavgifter. For regionale flyplasser er evnen til å maksimere sine ulike inntektskilder, også de bakkebaserte, helt avgjørende for den generelle lønnsomheten. Eksempler på bakkebaserte inntekter er tax-free-salg, parkering og servering. Eiendom kan også være en viktig inntektskilde, men den er ofte vanskeligere å utnytte for mindre flyplasser.

Økonomiske/kommersielle funksjoner

Til og med små flyplasser kan ha kompliserte økonomiske strukturer. Kompleksiteten avhenger av flyplassens størrelse og eierstruktur. Å se mønstre i flynæringen og å kunne forutse svingninger i trafikktall er svært viktig, og det samme er evnen til å planlegge investeringer i infrastruktur og utstyr siden dette kan være relativt store kostnader. Forståelsen av at nye lover og regler kan framskynde behovet for slike investeringer er også viktig for regionale flyplasser.

PR & regulatory aspekter

PR & lobbyvirksomhet & Bedriftens samfunnsansvar (corporate social responsibility/CSR)

Lokalbefolkningens syn på flyplassen er viktig, særlig for regionale flyplasser som ofte har et elsk-hat-forhold med folket. Arbeidet med å bedre dette forholdet kan også være vanskelig, og en god markedsføringsstrategi er avgjørende for å få vist fram hva flyplassen har å tilby. Samtidig er lobbyvirksomhet essensielt. Regionale flyplasser trenger noen som snakker deres sak overfor sentrale myndigheter og andre aktører, og dette kan i noen tilfeller nesten være en heltidsjobb for flyplassens leder. En flyplass er i praksis nærmest for en offentlig tjeneste å regne, og de fleste flyplasser spiller viktige roller i sine lokalmiljøer. Med en slik rolle kommer også et stort samfunnsansvar. Noen av ansvarsområdene er kanskje ikke strengt regulert av lovverket, men flyplassen bør likevel ta hensyn til stemmer i lokalmiljøet. Eksempler på dette kan være en dialog med flyplassens naboer rundt lyd, forurensing, utvikling og andre relevante ting.

Juridisk

Det juridiske landskapet som europeiske flyplasser må navigere seg gjennom, blir stadig mer komplekst. Det finnes mange tekniske og operasjonelle regler å forholde seg til, i tillegg til regler for statsstøtte. Nye retningslinjer for statsstøtte ble lansert av Europakommisjonen våren 2014. Disse reglene omhandler starthjelp fra flyplasser til flyselskaper, driftsstøtte fra myndigheter (både kommunale og nasjonale) til flyplasser så vel som støtte til investeringer. Det finnes også visse unntak fra disse reglene, blant annet det generelle unntaket GBER, samt å kategorisere flyplasser som tjenester av generell økonomisk interesse (Services of Economic General Interest), noe som tillater mer fleksibilitet når det gjelder statsstøtte. Det å ha kontroll på disse retningslinjene, samt annen relevant lovgivning, blir mer og mer tidkrevende for eiere og ledere av regionale flyplasser.

Teknisk

Teknisk og operasjonelt

De tekniske og operasjonelle aspektene ved flyplassdrift handler om infrastrukturen og systemene som må være på plass for å drive trygt og forsvarlig. Rullebane, lyssystemer og utstyr for bakkemannskaper er eksempler. Et viktig aspekt er kursing og etterutdanning av personell, noe som ofte må gjøres på årlig basis. Eksempler på arbeid som krever sertifikater er drivstoffhåndtering, tauing og avising. Brannmannskapene trenger også regelmessig trening i henhold til internasjonale forskrifter. Sertifikatene utstedes i hovedsak av ICAO and IATA. Miljøaspektene ved flyplassdrift hører til i denne kategorien, men her er det også mange juridiske aspekter.

Hver av disse seks nøkkelfunksjonene har blitt evaluert på en skala fra 1 til 5 etter hvor godt de kunne blitt løst på HAU i de forskjellige modellene. 1 er veldig dårlig og 5 er veldig bra. Evalueringen er subjektiv, men er utført av eksterne bransjeeksperter med bred erfaring innen evaluering av europeiske regionale flyplassers prestasjoner og kapasitet. Hver funksjon er også vurdert på en skala fra 1 til 5 etter hvor viktig den er for både flyplassen og regionen. 1 er lite viktig og 5 er meget viktig. Disse vurderingene er også tatt av de samme eksterne ekspertene, samt diskutert i og godkjent av Flyplassutvalget. Den totale poengsummen for hver nøkkelfunksjon er nådd gjennom å multiplisere evalueringen av løsningsgrad med evalueringen av viktighet.

 

2. Kritiske suksessfaktorer for regionen:

Andre delen av vurderingen består av en evaluering av hver modell som ser på hvor godt de oppfyller følgende 5 kriterier:

  • Fungerer modellen innenfor gjeldende (og mulige fremtidige) nasjonalt og internasjonalt regelverk?
  • Vil modellen opprettholde dagens trafikk/tilbuds nivå?
  • Vil modellen stimulere til videre utvikling av HAU?
  • Vil modellen bidra til positive samfunnsmessige konsekvenser? (Dvs. vil den bevare arbeidsplasser i regionen og bidra til skaping av nye?
  • Er modellen gjennomførbar og attraktiv fra et forretningsmessig perspektiv? (Dvs. for Avinor og/eller andre aktører)

 

Disse suksessfaktorene ble drøftet og godkjent i Flyplassutvalget (21. april 2016). Vurderinger av disse faktorene har blitt gjort av de samme eksterne konsulentene og deretter diskutert og forankret i flyplassutvalget og etter råd fra flere andre eksterne rådgivere. Vurderinger er gjort på an skala fra 1 til 5 hvor 1= nei, modellen oppfyller ikke faktoren i det hele tatt, 2= nei, i mindre grad, 3= usikker, 4= ja, i mindre grad og 5= ja, i stor grad. Samme metodikken er brukt for å vekte vurderingen av hver suksessfaktor ifht viktigheten for videreutvikling av HAU og regionen, (hvor 1 = lite viktig og 5 = veldig viktig). Denne vurderingen ble gjort først etter forslag fra eksterne konsulenter som ble drøftet videre i flyplassutvalget og etter innspill fra flere andre. Total poengsum er dermed vurderingen av funksjonen multiplisert med en vurdering av viktigheten.

Andre personer eller grupper kan komme til andre konklusjoner ved bruk av denne modellen, basert på deres egne spesifikke behov og krav i forbindelse med flyplassen.

*IC Aviation