Juridiske aspekter

Flyplasser er strengt regulerte og jusen er kompleks. Det finnes mange internasjonale, europeiske og nasjonale regler som må følges for å kunne drive trygt og lovlig. Fra et operasjonelt og teknisk perspektiv må flyplassene ha både driftstillatelse og miljøsertifisering. I HAUs tilfelle er begge disse styrt og overvåket av Avinor, som har betydelig ekspertise på området.

Fra et kommersielt perspektiv er europeiske regler for statsstøtte noe som bare blir mer og mer problematisk for statseide flyplasser. Den generelle regelen er at staten ikke kan gi støtte til formål på selektiv basis eller der støtten potensielt kan sørge for en konkurransevridning, (les den fullstendig EU guidelines for state aid to airports and airlines her, og en kort oppsummering av denne rapporten her) . Det finnes noen unntak som alltid har vært en del av europeisk lovgivning, og disse er hovedsakelig relatert til områder der spesifikke politiske mål skal oppnås. Tidligere i år indikerte Europakommisjonen at flynæringen kan bli inkludert i disse unntakene. Kommisjonen satte også i gang en konsultasjon rundt dette, (les mer om dette her). I unntakstilfellene er det enklere for staten å tilby støtte når visse forutsetninger er innfridd, men det gjenstår å om og i hvilken form flynæringen blir en del av dette regelverket for unntak.

Det finnes allerede spesifikke lover og regler om statsstøtte til flynæringen i Europakommisjonens lovverk. Dette omfatter tre former for støtte: investeringer, driftsstøtte og støtte til flyselskaper. Det viktigste å tenke på for regionale flyplassers del, er at det i dette lovverket nå finnes strenge regler for hvordan de kan finansieres ved hjelp av statlige midler. Dette bringer oss til det siste aspektet som bør tas i betraktning når det gjelder HAUs framtidige eierskapsmodell. Den norske staten har så langt fått tillatelse til å gi statlig støtte til flyplasser gjennom Avinor-nettverket og kryssubsidieringen som Avinor-systemet bygger på. Dette har, så vidt vi vet, ikke blitt gjenstand for etterforskning av Europakommisjonen.

Dersom eierskapsstrukturen ved Haugesund lufthavn skal forandres må lovligheten av potensiell statsstøtte vurderes grundig for hver foreslått modell. Noen av problemene en kan støte på er:

1. Driftsmodell innenfor Avinor  – dersom flere tjenester ved HAU skal settes ut på anbud, må anbudsprosessen være fullstendig åpen for å sikre at det ikke foregår selektiv tildeling av oppdrag som kan føre til problemer rundt lovligheten av statsstøtten.

2. Tjenestekonsesjonmodell  – dette avhenger av struktureringen av konsesjonen, men offentlige anbudsregler må ganske sikkert følges. Det finnes også nye EU-regler som begrenser lengden på offentlige konsesjoner til en periode der investoren kan få tilbake sin investering, pluss et utbytte.

3. Lokal overtakelse  – når det gjelder en fullstendig overføring av eierskap til et annet offentlig eller privat selskap, vil statsstøtten handle om prisen på flyplassen i salgsprosessen. Det må være helt tydelig at prisen er en rettferdig markedspris. Dette kan entes sikres gjennom en budrunde eller en vurdering av uavhengige eksperter.