Tidslinje

Flyplassen åpner

5. May 1975

LUB avtalen inngått

Rullebanen utvidet og avtalen mellom LUB og Avinor inngått

Les mer 10. March 2003

Daglig avganger til London

Ryanair starter opp med daglige avganger til London Stansted fra Haugesund Lufthavn.

Les mer 30. April 2003

Ryanairs satsing på HAU beregnet til over 90 millioner kroner

Les mer 18. June 2003

Rullebanen på HAU forlenget

Les mer 10. October 2003

LUB solgt til lokale næringsaktører

LUB solgt fra eierkommunene i Haugaland Kraft til Seglem/Eidesvik

Les mer 14. February 2006

Ryanair vil kutte avganger

Ryanair vurdere å legge ned ruter

Les mer 19. July 2006

LUB avtalen reforhandlet

Utbetalinger til Avinor økt og LUB’s sitt tak i den økonomiske avtalen med Avinor ble fjernet.

1. June 2009

Mulighetsstudie: Haugesund Lufthavn, Karmøy

Les mer 1. June 2010

Planer for HAU etter 2018

Flyplassutvalget, Avinor og LUB enige om å utrede alternativer for HAU etter LUB avtalen utgår i 2018.

20. October 2013

Vekst og utvikling på HAU

Mellom 2010-2013: kraftig vekst i trafikken. Mange nye ruter. Nesten 250.000 utenlandspassasjerer i 2013.

1. January 2014

Uenighet mellom Avinor og LUB

Arbeidsgruppe LUB/Avinor utreder alternativer for fremtidig drift – men Avinor avslutter arbeidet.

Les mer 7. January 2014

Solamøtet 2014

Samferdselsminister Solvik Olsen bekrefter at regjeringen støtter videreutvikling av flyplassen og vil at flyplassen beholder dagens status.

Les mer 15. January 2014

Ryanair legger ned ruter til Zadar, Pisa, Mallorca og Bremen

Les mer 22. October 2014

Dialog med Avinor

Haugaland Vekst koblet inn i saken. Regionrådet blir informert av situasjonen mellom LUB og Avinor. Avinor ledelsen invitert til regionråd møte.

Les mer 1. November 2014

Ryanair legger ned London rute

Les mer 18. March 2015

ESA: Kontroll av LUB avtalen – «ulovlig statsstøtte?»

Avinor påstår at LUB avtalen innebærer statstøtte og er dermed ulovlig.

Les mer 31. March 2015

Regionen møter politisk ledelse og ledelsen i Avinor i Oslo

Les mer 1. June 2015

Regionen ber Samferdselsdept om avklaring

Les mer 29. June 2015

ESA: «LUB avtalen er lovlig»

Les mer 8. July 2015

Undersøkelse blant næringslivet

Les mer 13. August 2015

Samferdselsminister Solvik-Olsen positivt om fremtiden for HAU

Les mer 28. August 2015

Møte i regionråd

Les mer 3. September 2015

Svar fra SD: Utredning av alternativer skal skje i deres regi

Les mer 11. September 2015

Haugaland Vekst ber SD om tett involvering

Haugaland Vekst sender et positivt svarbrev til Samferdselsdept. og formidlet ønske om å bli involvert i prosessen, spesielt i anbudsgrunnlaget og før det ble utlyst.

Les mer 24. September 2015

Brev til statssekretæren

Vi ber vi om en tidsplan og status med prosessen og minnet om våre bekymringer ang. tidspress

Les mer 6. November 2015

Utredningen utlyst på Doffin

11. November 2015

Widerøe varsler om kutt

Les mer 15. December 2015

Leverandør til utredningen valgt

LFV Aviation Consulting AB fra Sverige ble den utvalgt leverandør

Les mer 22. December 2015

Strategi workshop utvidede Flyplassutvalget

6. January 2016

Solamøtet 2016

Les mer 12. January 2016

Haugaland Vekst ber om bekreftelse at alle 3 alternative modeller blir utredet

Les mer 15. January 2016

Møte i utvidet Flyplassutvalget

1. February 2016

Videre oppfølging til Samferdelsdept.

Les mer 2. February 2016

1. møte i referansegruppe for utredningen – Hos Samferdselsdept. i Oslo

25. February 2016

Møte dag i Oslo

Les mer 1. March 2016

Støtte eklæring fra Rogalands Fylkesting

Les mer 1. March 2016

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen besøker Haugaland Vekst

Statsråden fikk en orientering om saken fra regionen.

3. March 2016

Kronikk i Haugesunds Avis

Les mer 29. March 2016

2. møte i referansegruppe for utredningen – Hos Samferdselsdept. i Oslo

1. April 2016

Draft rapport fra LFV Aviation Consulting distribuert

6. April 2016

Møte i utvidet Flyplassutvalget

Behandling av draft rapporten fra utrederen samt strategi videre

Les mer 21. April 2016

Nyhet at GoNordic starter rute fra HAU til Gatwick

Les mer 22. April 2016

Møte i regionråd

Les mer 29. April 2016

Regionen sender tilbakemelding til SD om draft rapporten

Les mer 2. May 2016

Haugaland Vekst ber Avinor om et møte

For å drøfte prosessen videre..

Les mer 11. May 2016

Haugaland Vekst ber SD om at Faktabank analyse er lagt til i utredningen som supplerende materiel

Les mer 7. June 2016

Faktabank verktøy lansert

På regionråd møte 9. juni, ble verktøyet Faktabank lansert i påvent av den endelig rapporten fra Samferdselsdepartementet.

Les mer 9. June 2016

Endelig rapporten fra Pontarius tilsendt SD og referansegruppen

Les mer 16. June 2016

Anbefaling fra SDs Final rapport publisert i Haugesunds Avis

Les mer 24. June 2016

Kronikken om status med flyplassen

Skrevet av Haugaland Vekst og Haugesundregion Næringsforening – På trykk i Haugesunds Avis lørdag 25. juni 2016

Les mer 25. June 2016

Haugaland Vekst ber politisk ledelse i SD om et møte

Les mer 19. August 2016

Samferdselsdepartementet publiserer LFV rapporten

Les mer 23. August 2016

Haugaland Vekst møter Transportkomiteen under deres besøk til regionen

6. September 2016

Samferdselsdepartmentet bestiller en supplerende utredning om tjenestekonsesjon

Les mer 14. September 2016

Forhandlingsutvalget møter ledelsen og eierne på Torp lufthavn, Sandefjord

20. September 2016

Forhandlingsutvalget møter statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet, Oslo

29. September 2016

Møte i referansegruppe for supplerende utredningen om tjenestekonsesjon – hos Avinor, Oslo

17. October 2016

Haugaland Vekst sender regionens kommentarer til slutt rapporten om tjenestekonsesjon

Les mer 27. October 2016

Samferdselsdepartmentet offentliggjøre supplerende utredningen: Videreutvikling av Haugesund lufthavn, del 2: Tjenestekonsesjon

Bilag rapport og vedlegg er tilgjengelig i bibliotek delen av Faktabanken

Les mer 1. November 2016

Regionen sender politisk ledelse brev med innspill om videre dialog og ber om nytt møte før jul

Les mer 23. November 2016

Politisk beslutning om fremtiden av flyplassen ble tatt av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen via en pressemelding: Driften av Haugesund Lufthavn etter mars 2018 blir lagt ut på anbud som en tjenestekonsesjonsmodell og som et pilot prosjekt.

Les mer 25. November 2016

Delagasjon fra forhandlingsutvalget i regionen møter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet

Les mer 13. February 2017

Regionen sender notat til Samferdselsdepartementet med juridisk vurderinger om muligheten for en overgangsordning

Les mer 14. February 2017

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet: Overgangsordning skal komme på plass innen 1.mai

Les mer 14. February 2017

Regionen ber om fremdriftsplan for prosessen og at Samferdselsdepartementet fungerer som koordinator for dialog mellom Avinor og LUB AS

Les mer 23. February 2017

Brev fra Samferdselsdept til Avinor hvor SD formelt ber Avinor å sette i gang en prosess for en overgangsordning innen 1. mai 2017

Les mer 6. March 2017

Svar brev fra Avinor til Samferdselsdept om overgangsordningen

Avinor svarer at i motsetning til bestilling fra Statsråden om å utarbeide en overgangsordningen innen 1. mai, kan Avinor tilby å gjennomføre utlysning av selve tjenestekonsesjon kontrakten innen utgangen av mai 2017. Avinor mener at en kontrakt kunne inngås innen utgangen av 2017 og dermed blir det ikke nødvendig med en overgangsordning. Avinor skriver videre at om en kontrakt er ikke på plass innen 30. april 2018, vil Avinor overta ruteutviklingsarbeid og at det blir ikke nødvendig å vurdere eller etablere grunnlag for et forlenget kjøp av tjenester fra LUB.

Les mer 5. April 2017

Avinor holder dialogkonferanse med potensielle tilbydere

Les mer 27. June 2017

Utlysing av prekvalifisering i uke38/39

Avinor planlegg utlysing av prekvalifisering i uke 38 eller uke 39

14. September 2017